NAKLİYAT HASAR EVRAKLARI

NAKLİYAT HASARLARINDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR:

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür:

   Sigortalı taşıma konusu emtiada meydana gelen hasarın artmaması için gerekli olan tüm tedbirleri almak ve oluşan hasar ile ilgili tüm belge ve bilgileri sigortacıya vermekle mükelleftir.

   Oluşan hasar ile ilgili sigorta şirketine başvurarak hasar tespitinin yapılmasını sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir hasar ödemesi yapılmaz.

   Hasar, emtianın dış görünümünden belli ise sorumlu kişi derhal bir tutanak tanzim eder ve 2 iş günü içerisinde hasar ihbarında bulunur.

   Hasar dış görünümünden belli değil ise, emtianın alıcıya tesliminden itibaren 7 iş günü içerisinde noter vasıtası ile hasardan sorumlu kişi ve veya kişilere ihtarname göndermesi şarttır.

   Sigortacının görevlendirdiği kişi ya da kişilere irsaliye veya yükleme fişlerinin ciltlerini inceleme imkânını vermek zorundadır.

   Sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmaya sigortalı yükümlüdür.

*** Sigortalı yukarıda sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.

*** Ayrıca, kiralık araçlarla yapılan taşımalarda sigortalı sevkiyat başlamadan önce aracın tescil ve trafik belgesi ve araç şoförünün ehliyetname fotokopilerini temin etmek ve bilahare kaza ve komple çalınma vukuunda Sigortacıya tevdi etmekle mükelleftir. Aksi halde sigorta konusu mallar üzerinde hiçbir hasar işlemi yapılmayacak ve Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

HASAR ANINDA HAZIRLANMASI GEREKEN HASAR EVRAKLARI :

Tüm hasarlarda hazırlanması gereken ortak evraklar:

   Sigortalı/sigorta ettirenin, hasarlı emtiaya ilişkin beyan yazısı

   Poliçe aslı veya fotokopisi

   Emtia fatura aslı veya kopyası

   Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası

   Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası

   Konşimento

   Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen onaylı resmi belgeler (Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı, ifade ve görgü tespit tutanağı, yangın hasarlarında itfaiye raporu, savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb.)

   Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi

   Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İhtarname)

   Hasarlı emtiaların resimleri

   Sigortalının Tüzel Kişilik Olması Durumunda İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası suretleri

   Gerçek kişi ise kimlik belgesi

   Sigortalının banka bilgileri

Kara-Hava-Demiryolu ile yapılan taşımalarda meydana gelen hasarlarda istenilen evraklar:

   Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)

   Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır)

   Karayolu taşımalarında aracın tescil belgesi, sürücü belgesi

   Taşıma aracına ait belgeler

   Emtia gümrükte hasarlandığı halde gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti gerekmektedir.

   Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu

   Gümrük kapanış beyannamesi

   Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi

   Taşıma işini yapan şirketin adı-unvanı ve adresi ile Türkiye’deki acentesinin adı unvanı ve adresi

   Tır karnesi (Yurtdışı taşımalarda)

   Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilmemişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine)yazılı olarak ihbar edilmelidir.

Deniz taşıması sırasında meydana gelen hasarlarda istenilen evraklar:

   Gemi rezerv tutanağı (Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmış ise gemi kaptanı ve/veya acentesinin imzası bulunmalıdır.), Gümrük muayene tutanağı, Gümrük rezerv tutanağı (gümrük sahasında hazırlanmış ise), yükleme manifestosu, çeki listesi, yükleme ve boşaltma survey raporları

   Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurularak mahkeme tespiti istenir.(Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır)

   Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi

   Kargo raporu (Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir)

   Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)

   Time- sheet ve çeki listesi

   Gümrük kapanış beyannamesi

   Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişl

   Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi telim ordinosu

   Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s eksperinin raporu

   Yükleme manifestosu

   Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage raporları (gözetme raporları), Hazırlık mektubu, Boş tank sertifikası, protesto mektupları

Yukarıdaki belgelere ek olarak Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;

   Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill

   Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)

   Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)

   Çeki listesi

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları söz konusu olduğunda;

   Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura ve yazı

   Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı


*** TÜM BRANŞ HASARLARDA Yukarıda bahsi geçen hasar evraklarına ilave olarak Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler sigortalı / sigorta ettiren tarafından temin edilerek sigorta şirketine teslim edilecektir.